Privatlivs – og cookiepolitik

Vi bruger cookies på muffbyg.dk for at kunne levere den bedst mulige service til brugerne af vores hjemmeside.

Privatlivspolitik

Vi bruger cookies på muffbyg.dk for at kunne levere den bedst mulige service til brugerne af vores hjemmeside.

Privatlivspolitik – brug af personoplysninger og sikkerhed
Personlige oplysninger dækker alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, herunder for- og efternavn, alder, køn, privatadresse eller arbejdsadresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger.

Både i forbindelse med at du benytter vores website, men også i forbindelse med dine henvendelser og tilmeldinger til nyhedsbreve o. lign., indsamler og behandler vi en række sådanne informationer.

Vi respekterer alle ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, som afgives online, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personlige oplysninger, som vi modtager.

Personoplysninger bruges kun til det formål de er afgivet til, herunder at sikre at vi kan udføre vores services for dig. Oplysningerne bruges derudover til statistiske formål.

Ved at benytte dette website accepterer du, at vi behandler dine personoplysninger i henhold til denne privatlivspolitik.

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Hvis du ikke kan acceptere vores privatlivspolitik, bedes du undlade at benytte vores website.

Vores indsamling og behandling af personoplysninger
Du kan som regel tilgå websitet uden at fortælle os, hvem du er, eller give personlige oplysninger om dig selv. Vi har dog brug for visse personoplysninger for at kunne betjene dig og/eller levere nyheder og andre tjenester til dig.

Vi indsamler og behandler følgende oplysninger om dig:

  • Personoplysninger du opgiver i forbindelse med tilmelding til nyhedsbrev
  • Personoplysninger du opgiver i forbindelse med en forespørgsel
  • Personoplysninger du opgiver i forbindelse med en klage eller feedback

Vi indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for at levere den ydelse, som du efterspørger (f.eks. navn, e-mail eller telefonnummer). Vi indsamler ikke personhenførbare oplysninger fra tredjemand om de besøgende.

De indsamlede personoplysninger opbevares på servere i Danmark. Nogle personoplysninger administreres af en 3. part (databehandler), som behandler personoplysninger på vores vegne i henhold til denne privatlivspolitik og den gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger.

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af oplysningens karakter og baggrunden for opbevaringen. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger
Personoplysninger afgivet på dette website videregives kun til:

  • Virksomhedens interne afdelinger
  • Udvalgte og betroede tredjemænd, der benytter dine personoplysninger med henblik på at levere varer eller serviceydelser, som du har bestilt
  • Misbrugsregistre i henhold til gældende lov, hvis en kunde udøver misbrug eller svindel over for os

For at kunne videreudvikle og forbedre vores website fører vi statistik over, hvordan de besøgende anvender sitet. Statistikken anvendes udelukkende i opsummeret form, f.eks. til at se hvilke sider og browsere vores besøgende anvender mest.

Vi anvender Google Analytics til indsamling af besøgsstatistik og videregiver i den forbindelse IP-adresser til Google Analytics

Google kan videregive informationerne til tredjepart, hvor loven kræver dette, eller til tredjepart, som udfører opgaver for dem. Se privatlivsvilkårene for Google Analytics her.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos os, skal du rette henvendelse på kontakt@muffbyg.dk. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. For yderligere oplysninger om dine rettigheder, se nedenfor.

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt direkte til Datatilsynet.

Cookiepolitik

Vi bruger cookies på muffbyg.dk for at kunne levere den bedst mulige service til brugerne af vores hjemmeside.

En cookie er en datafil, som en hjemmeside gemmer på dit it-udstyr. Vi anvender Google Analytics hertil. Formålet er at genkende it-udstyret og dermed observere, hvordan du bruger hjemmesiden. I dag bruger stort set alle hjemmesider cookies, idet det ofte er nødvendigt for at kunne levere en god service.

Vi bruger følgende typer cookies på vores hjemmeside:

Førstepartscookies
Førstepartscookies som udløber når du lukker din internetbrowser. Denne type cookies har til formål at genkende dit it-udstyr, huske dit sprogvalg, registrere tidsrummet du er på hjemmesiden, styring af grafik og identificere dine forespørgsler, når du navigerer rundt på muffbyg.dk

Vedvarende cookies
Hertil anvendes vedvarende cookies, som lagres i op til to år. De registrerer antal gange du har besøgt hjemmesiden, opholdslængde, sprogvalg, og hvordan du tilgår hjemmeside samt hvorvidt du er tilbagevendende bruger af hjemmesiden.

Google Analytics-cookies
Google Analytics cookies bruges til indsamling af besøgsstatistik. Disse cookies indsamler informationer om din brug af websitet, herunder din IP-adresse. Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her.

Marketing-cookies
Marketingcookies bruges til at følge dine søge- og læsevaner, med det formål at vise dig målrettet marketingindhold i f.eks. annoncebanner. Disse cookies indsamler data, der kan indeholde personlig identificerbare oplysninger. Enhver oplysning, der lagres med brug af disse cookies, kan blive delt med 3. part.

Ønsker du ikke at acceptere cookies, kan du indstille din browser til at afvise brugen af cookies via følgende links:

Flash cookies
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Opera
Safari

Ovenstående oplysninger er givet i overensstemmelse med bekendtgørelse om krav til in-formation og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr.

Link til vejledning
Link til bekendtgørelse

Såfremt ovenstående cookie-politik giver anledning til spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på kontakt@muffbyg.dk.

 

Dine rettigheder
De personoplysninger vi behandler, tilhører den registrerede. Derfor har den registrerede i sagens natur også visse rettigheder. Disse rettigheder fremgår af databeskyttelsesforordningens kapitel 3.

Nedenfor følger en oversigt over disse rettigheder, som du altid har som registreret.

 

1.1 Oplysningspligt
I forbindelse med indsamling af personoplysninger, skal vi som dataansvarlig oplyse den registrerede om en række oplysninger.

 

1.2 Indsigtsret
Du har som registreret ret til at få vores bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende dig behandles, og i givet fald adgang til personoplysningerne og følgende information:

a) formålene med behandlingen

b) de berørte kategorier af personoplysninger

c) de modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne er eller vil blive videregivet til, navnlig modtagere i tredjelande eller internationale organisationer

d) om muligt det påtænkte tidsrum, hvor personoplysningerne vil blive opbevaret, eller hvis dette ikke er muligt, de kriterier, der anvendes til fastlæggelse af dette tidsrum

e) retten til at anmode den dataansvarlige om berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling af personoplysninger vedrørende den registrerede eller til at gøre indsigelse mod en sådan behandling

f) retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed

g) enhver tilgængelig information om, hvorfra personoplysningerne stammer, hvis de ikke indsamles hos den registrerede

h) forekomsten af automatiske afgørelser, herunder profilering, som omhandlet i artikel 22, stk. 1 og 4, og som minimum meningsfulde oplysninger om logikken heri samt betydningen og de forventede konsekvenser af en sådan behandling for den registrerede.

Hvis personoplysningerne overføres til et tredjeland eller en international organisation, har den registrerede ret til at blive underrettet om de fornødne garantier i medfør af artikel 46 i forbindelse med overførslen.

Vi udleverer en kopi af de personoplysninger vi behandler om dig, såfremt du anmoder om det, så længe kopien ikke krænker andres rettigheder og frihedsrettigheder.

For udlevering af yderligere kopier opkræver vi et rimeligt gebyr baseret på de administrative omkostninger.

Medmindre der anmodes om andet, udleveres oplysningerne i en almindelig anvendt elektronisk form.

 

1.3 Berigtigelse
Såfremt vi har registeret urigtige oplysninger om dig, har du ret til at få disse berigtiget.

Du har ligeledes – under hensyntagen til formålene med behandlingen – ret til at få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger. Det kan eksempelvis ske ved at du fremsender supplerende erklæring.

 

1.4 Ret til at blive glemt
Du har ret til at få din personoplysninger slettet, og vi har pligt til at slette dine personoplysninger uden unødig forsinkelse, såfremt et af følgende forhold gør sig gældende:

a) Personoplysningerne er ikke længere nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden vis behandlet.

b) Du trækker det samtykke, der er grundlaget for behandlingen, tilbage, og der er ikke et andet retsgrundlag for behandlingen.

c) Du gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1, og der foreligger ikke legitime grunde til behandlingen, som går forud for indsigelsen, eller du gør indsigelse mod behandlingen i medfør af artikel 21, stk. 2.

d) Personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt.

e) Personoplysningerne skal slettes for at overholde en retlig forpligtelse i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, som vi er underlagt.

f) Personoplysningerne er blevet indsamlet i forbindelse med udbud af informationssamfundstjenester som omhandlet i artikel 8, stk. 1.

Hvis vi har offentliggjort personoplysningerne og vi er forpligtet til at slette personoplysningerne, så træffer vi under hensyntagen til den teknologi, der er tilgængelig, og omkostningerne ved implementeringen, rimelige foranstaltninger, herunder tekniske foranstaltninger, for at underrette de dataansvarlige, som behandler personoplysningerne, om, at du har anmodet disse dataansvarlige om at slette alle link til eller kopier eller gengivelser af de pågældende personoplysninger.

Ovenstående finder imidlertid ikke anvendelse i det omfang behandlingen er nødvendig:

a) for at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed

b) for at overholde en retlig forpligtelse, der kræver behandling i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, og som vi er underlagt, eller for at udføre en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt

c) af hensyn til samfundsinteresser på folkesundhedsområdet i overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, litra h) og i), samt artikel 9, stk. 3

d) til arkivformål i samfundets interesse, til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i overensstemmelse med artikel 89, stk. 1, i det omfang den rettighed, der er omhandlet i stk. 1, sandsynligvis vil gøre det umuligt eller i alvorlig grad hindre opfyldelse af denne behandling, eller

e) for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

 

1.5 Begrænsning af behandling
Du har ret til at vi begrænser vores behandling af dine oplysninger, hvis et af følgende forhold gør sig gældende:

a) rigtigheden af personoplysningerne bestrides af dig, i perioden indtil vi har haft mulighed for at fastslå, om personoplysningerne er korrekte

b) behandlingen er ulovlig, og du modsætter dig sletning af personoplysningerne og i stedet anmoder om, at anvendelse heraf begrænses

c) Vi ikke længere har brug for personoplysningerne til behandlingen, men de er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares

d) Du har gjort indsigelse mod behandlingen i medfør af artikel 21, stk. 1, i perioden mens det kontrolleres, om vores legitime interesser går forud for dine legitime interesser.

Hvis behandling er blevet begrænset i medfør af ovenstående, må sådanne personoplysninger, bortset fra opbevaring, kun behandles med dit samtykke eller med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk person eller af hensyn til Unionens eller en medlemsstats vigtige samfundsinteresser.

Hvis du har opnået begrænsning af behandling, så underrettes du af os inden begrænsningen af behandlingen ophæves.

 

1.6 Underretningspligt i forbindelse med sletning eller berigtigelse
Vi underretter hver modtager, som dine personoplysningerne er videregivet til, om enhver berigtigelse eller sletning af personoplysningerne eller begrænsning af behandling, der er udført i henhold til artikel 16, artikel 17, stk. 1 og artikel 18 medmindre dette viser sig umuligt eller er uforholdsmæssigt vanskeligt.

Vi oplyser dig om disse modtagere, hvis du anmoder herom.

 

1.7 Dataportabilitet
Du har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage personoplysninger om dig selv, som du har givet til os.

Du har også ret til at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra os når:

a) behandlingen er baseret på dit samtykke, eller på en kontrakt og

b) behandlingen foretages automatisk.

Når du udøver din ret til dataportabilitet i henhold til ovenstående har du ret til at få transmitteret personoplysningerne direkte fra os til en anden, hvis det er teknisk muligt.

Denne ret berører ikke retten til at blive glemt.

Denne ret til dataportabilitet finder ikke anvendelse på behandling, der er nødvendig for udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som vi har fået pålagt.

Denne ret til dataportabilitet må heller ikke krænke andres rettigheder eller frihedsrettigheder.

 

1.8 Ret til indsigelse
Du har til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, som er baseret på artikel 6, stk. 1, litra e) om samfundsinteresse eller f) om vores legitime interesse, herunder profilering baseret på disse bestemmelser.

Såfremt du gør indsigelse, må vi ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre vi påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Hvis du gør indsigelse mod vores behandling med henblik på direkte markedsføring, må personoplysningerne ikke længere behandles til dette formål.

Senest på tidspunktet for den første kommunikation med dig skal du udtrykkeligt gøres opmærksom på ovenstående ret, og oplysninger herom skal meddeles klart og adskilt fra alle andre oplysninger.

Hvis dine personoplysninger behandles med henblik på videnskabelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål i henhold til forordningens artikel 89, stk. 1, har du ret til af grunde, der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, medmindre behandlingen er nødvendig for at udføre en opgave i samfundets interesse.

 

1.9 Automatiske afgørelser, herunder profilering
Du har ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig

Dette finder dog ikke anvendelse, hvis afgørelsen:

a) er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem den registrerede og en dataansvarlig

b) er hjemlet i EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som vi er underlagt, og som også fastsætter passende foranstaltninger til beskyttelse af dine rettigheder og frihedsrettigheder samt legitime interesser, eller

c) er baseret på dit udtrykkelige samtykke.

Såfremt vi anvender automatiske afgørelser i de i b) og c) nævnte tilfælde, så gennemfører vi passende foranstaltninger til at beskytte dine rettigheder og frihedsrettigheder samt legitime interesser, i det mindste din ret til menneskelig indgriben fra vores side, til at fremkomme med dine synspunkter og til at bestride afgørelsen.

De automatiske afgørelser må ikke baseres på følsomme personoplysninger, medmindre forordningens artikel 9, stk. 2, litra a) eller g), finder anvendelse, og der er indført passende foranstaltninger til beskyttelse af dine rettigheder og frihedsrettigheder samt legitime interesser.

 

1.10 Begrænsninger
EU-ret eller dansk ret, som vi eller databehandleren er underlagt, kan ved lovgivningsmæssige foranstaltninger begrænse rækkevidden af de forpligtelser og rettigheder, der er omhandlet, for så vidt bestemmelserne heri svarer til rettighederne og forpligtelserne i dette afsnit, når en sådan begrænsning respekterer det væsentligste indhold af de grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder og er en nødvendig og forholdsmæssig foranstaltning i et demokratisk samfund af hensyn til:

a) statens sikkerhed

b) forsvaret

c) den offentlige sikkerhed

d) forebyggelse, efterforskning, afsløring eller retsforfølgning af strafbare handlinger eller fuldbyrdelse af strafferetlige sanktioner, herunder beskyttelse mod og forebyggelse af trusler mod den offentlige sikkerhed

e) andre vigtige målsætninger i forbindelse med beskyttelse af Unionens eller en medlemsstats generelle samfundsinteresser, navnlig Unionens eller en medlemsstats væsentlige økonomiske eller finansielle interesser, herunder valuta-, budget- og skatteanliggender, folkesundhed og social sikkerhed

f) beskyttelse af retsvæsenets uafhængighed og retssager

g) forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning i forbindelse med brud på etiske regler for lovregulerede erhverv

h) kontrol-, tilsyns- eller reguleringsfunktioner, herunder opgaver af midlertidig karakter, der er forbundet med offentlig myndighedsudøvelse i de tilfælde, der er omhandlet i forordningens artikel 23, stk. 1, litra a)-e) og g)

i) beskyttelse af den registrerede eller andres rettigheder og frihedsrettigheder

j) håndhævelse af civilretlige krav.

Om MUFFBYG

MUFFBYG ApS
Sallingsundvej 10
6715 Esbjerg N

Kontakt

Tlf.: 7512 4747
kontakt@muffbyg.dk
bogholderi@muffbyg.dk
     (kontoudtog og fakturaer)

Bankoplysninger

Arbejdernes Landsbank A/S
Regnr.: 5316
Kontonr.: 0300810